国学宝典
当前位置:汉程网 >国学 >专题 >国学启蒙 >千字文
千字文

千字文周兴嗣 著

《千字文》出自南朝才人周兴嗣,全文由完全不重复的一千个字组成,包含了天文、地理、历史、社会、伦理、教育等等多方面的知识,是我国历史上综合性启蒙教育读物的开山之作。

 • 收藏
 • 分享

《千字文》

 • tiānxuánhuángzhòuhónghuāngyuèyíngchénxiù宿lièzhāng
 • hánláishǔwǎngqiūshōudōngcángrùnchéngsuìtiáoyáng
 • yúnténgzhìjiéwéishuāngjīnshēngshuǐchūkūngāng
 • jiànhàoquèzhūchēngguāngguǒzhēnnàicàizhòngjièjiāng
 • hǎixiándànlínqiánxiánglóngshīhuǒniǎoguānrénhuáng
 • shǐzhìwénnǎishangtuīwèiràngguóyǒutáotáng
 • diàomínzuìzhōuyīntāngzuòcháowèndàochuígǒngpíngzhāng
 • àishǒuchénróngqiāngxiáěrshuàibīnguīwáng
 • míngfèngzàizhúbáishíchánghuàbèicǎolàiwànfāng
 • gàishēnchanggōngwéiyǎnggǎnhuǐshāng
 • zhēnjiénánxiàocáiliángzhīguògǎinéngwàng
 • wǎngtánduǎnshìchángxìnshǐ使nánliáng
 • bēirǎnshīzàngāoyángjǐngxíngwéixiánniànzuòshèng
 • jiànmíngxíngduānbiǎozhèngkōngchuánshēngtángtīng
 • huòyīnèyuánshànqìngchǐfēibǎocùnyīnshìjìng
 • shìjūnyuēyánjìngxiàodāngjiézhōngjìnmìng
 • línshēnxīngwēnqìnglánxīnsōngzhīshèng
 • chuānliúyuānchéngyìngróngzhǐruòyánāndìng
 • chūchéngměishènzhōnglìngróngsuǒshènjìng
 • xuéyōudēngshìshèzhícóngzhèngcúngāntángéryǒng
 • yuèshūguìjiànbiézūnbēishàngxiàchàngsuí
 • wàishòuxùnfèngzhūshūyóuér
 • kǒnghuái怀xiōngtóngliánzhījiāoyǒutóufènqiēzhēnguī
 • rényǐnzàojiéliántuì退diānpèifēikuī
 • xìngjìngqíngxīndòngshénshǒuzhēnzhìmǎnzhú
 • jiānchícāohǎojuéhuáxiàdōng西èrjīng
 • bèimángmiànluòwèijīnggōngdiàn殿pánlóuguànfēijīng
 • xiěqínshòuhuàcǎixiānlíngbǐngshèpángjiǎzhàngduìyíng
 • yánshèchuīshēngshēngjiēbiànzhuànxīng
 • yòutōngguǎng广nèizuǒchéngmíngféndiǎnqúnyīng
 • gǎo稿zhōngshūjīngluójiàngxiàngxiáhuáiqīng
 • fēngxiànjiāqiānbīnggāoguānpéiniǎnzhènyīng
 • shìchǐchējiàféiqīnggōngmàoshíbēimíng
 • pányǐnzuǒshíāhéngyǎnzháiwēidànshúyíng
 • huángōngkuāngruòqīnghuíhànhuìyuègǎndīng
 • jùnduōshìshíníngjìnchǔgēngzhàowèikùnhéng
 • jiǎmièguójiànhuìméngzūnyuēhánfánxíng
 • jiǎnyòngjūnzuìjīngxuānwēishāchídānqīng
 • jiǔzhōubǎijùnqínbìngyuèzōngtàidàishànzhǔyúntíng
 • yànménsàitiánchìchéngkūnchíjiéshídòngtíng
 • kuàngyuǎnmiánmiǎoyánxiùyǎomíngzhìběnnóngjià
 • chùzǎinánshǔshuìshúgòngxīnquànshǎngchùzhì
 • mèngdūnshǐbǐngzhíshùzhōngyōngláoqiānjǐnchì
 • língyīnchájiànmàobiànjuéjiāyóumiǎnzhīzhí
 • xǐnggōngjièchǒngzēngkàngdàijìnchǐlíngāoxìng
 • liǎngshūjiànjiěshuísuǒxiánchùchénliáo
 • qiúxúnlùnsànxiāoyáoxīnzòulèiqiǎnxièhuānzhāo
 • deyuánmǎngchōutiáowǎncuìtóngzǎodiāo
 • chéngēnwěiluòpiāoyáoyóukūnyùnlíngjiàngxiāo
 • dānwánshìnángxiāngyóuyōuwèizhǔěryuánqiáng
 • shàncānfànshìkǒuchōngchángbǎopēngzǎiyànzāokāng
 • qīnjiùlǎoshàoliángqièfǎngshìjīnwéifáng
 • wánshànyuánxiéyínzhúwěihuángzhòumiánmèilánsǔnxiàngchuáng
 • xiánjiǔyànjiēbēishāngjiǎoshǒudùnyuèqiěkāng
 • hòuzhēngchángsǎngzàibàisǒngkǒnghuáng
 • jiāndiéjiǎnyàoshěnxiángháigòuxiǎngzhíyuànliáng
 • luóhàiyuèchāoxiāngzhūzhǎnzéidàohuòpànwáng
 • shèliáowánqínruǎnxiàotiánlúnzhǐjūnqiǎoréndiào
 • shìfēnbìngjiējiāmiàomáoshīshū姿gōngpínyánxiào
 • niánshǐměicuīhuīlǎngyàoxuánxuánhuìhuánzhào
 • zhǐxīnxiūyǒngsuíshàoyǐnlǐngyǎnglángmiào
 • shùdàijīnzhuāngpáihuáizhāntiàolòuguǎwénméngděngqiào
 • wèizhùzhěyānzāi