国学宝典
当前位置:汉程网 >国学 >专题 >国学启蒙 >增广贤文
增广贤文

增广贤文佚名 著

《增广贤文》为中国古代儿童启蒙书目。又名《昔时贤文》、《古今贤文》。书名最早见之于明代万历年间的戏曲《牡丹亭》,据此可推知此书最迟写成于万历年间。后来,经过明、清两代文人的不断增补,才改成现在这个模样,称《增广昔时贤文》,通称《增广贤文》。作者一直未见任何书载,只知道清代同治年间儒生周希陶曾进行过重订,很可能是民间创作的结晶。

 • 收藏
 • 分享

《增广贤文》

 • shíxiánwénhuìzhūnzhūnyùnzēngguǎng广duōjiànduōwén
 • guānjīnjiànchéngjīn
 • zhīzhījiāngxīnxīn
 • jiǔféngzhīyǐnshīxiànghuìrényín
 • xiāngshímǎntiānxiàzhīxīnnéngrén
 • xiāngfénghǎochūxiāngshídàolǎozhōngyuànhènxīn
 • jìnshuǐzhīxìngjìnshānshíniǎoyīn
 • zhǎngtuì退shānshuǐfǎnxiǎorénxīn
 • yùnjīnchéngtiěshíláitiějīnshūyòngzhíqiānjīn
 • féngrénqiěshuōsānfēnhuàwèiquánpāopiànxīn
 • yǒuzāihuāhuāxīnchāliǔliǔchéngyīn
 • huàhuànánhuàzhīrénzhīmiànzhīxīn
 • qiáncáifènrénzhíqiānjīn
 • liúshuǐxiàtānfēiyǒubáiyúnchūxiùběnxīn
 • dāngshíruòdēnggāowàngshuíxìndōngliúhǎiyángshēn
 • yáozhījiǔjiànrénxīn
 • liǎngrénbānxīnqiánkānmǎijīnrénbānxīnyǒuqiánnánmǎizhēn
 • xiāngjiànhǎojiǔzhùnánwéirén
 • xíngjiēyīnshòurénfēngliúzhǐwèipín
 • ráorénshìchīhànchīhànhuìráorén
 • shìqīnshìqīnfēiqīnquèshìqīn
 • měiměixiāngzhōngshuǐqīnqīnxiāngrén
 • yīnghuāyóuchūnguānglǎojiàorénwǎngchūn
 • xiāngféngyǐnkōngguīdòngkǒutáohuāxiàorén
 • hóngfěnjiārénxiūshǐ使lǎofēngliúlàngjiàopín
 • zàijiāhuìyíngbīnchūwàifāngzhīshǎozhǔrén
 • huángjīnjiǎāwèizhēn
 • láizhǔyīngkǒngshìchīrén
 • pínnàoshìrénwènzàishēnshānyǒuyuǎnqīn
 • shuírénbèihòurénshuōněirénqiánshuōrén
 • yǒuqiándàozhēnqiánzhēn
 • xìndànkànyánzhōngjiǔbēibēixiānquànyǒuqiánrén
 • nàoshìyǒuqiánjìngchùānshēn
 • láifēngwēichén
 • chángjiānghòulàngtuīqiánlàngshìshàngxīnrénhuànjiùrén
 • jìnshuǐlóutáixiānyuèxiàngyánghuāwéichūn
 • rénjiànjīnshíyuèjīnyuècéngjīngzhàorén
 • xiāndàowèijūnhòudàowèichén
 • dàojūnxíngzǎogèngyǒuzǎoxíngrén
 • xìnzhízhōngzhífángrénrén
 • shānzhōngyǒuzhíshùshìshàngzhírén
 • hènzhīyuàntàiyángpiān
 • wànbānjiēyóumìngbàndiǎnyóurén
 • niánzhīzàichūnzhīzàiyín
 • jiāzhīzàishēngzhīzàiqín
 • rénzhīxīnshùzhīxīnshùrén
 • shǒukǒupíngfángchéng
 • nìngrénqièrén
 • zàisānshènxīn
 • shēngyóujìnrénshúkānqīn
 • láishuōshìfēizhěbiàn便shìshìfēirén
 • yuǎnshuǐnánjiùjìnhuǒyuǎnqīnjìnlín
 • yǒucháyǒujiǔduōxiōngnànzēngjiànrén
 • rénqíngzhǐzhāngzhāngbáoshìshìxīn
 • shānzhōngyǒuqiānniánshùshìshàngnánféngbǎisuìrén
 • wēixiūzhòngyánqīngquànrén
 • qiánxiūzhòngzāonànxúnqīn
 • píngshēngzuòzhòuméishìshìshàngyīngqièchǐ齿rén
 • shìzhěguózhībǎowèishàngzhēn
 • ruòyàoduànjiǔxǐngyǎnkànzuìrén
 • qiúrénqiúyīngxiónghànrénshí
 • shígānzuìhòutiānbēi
 • jiǔzhùlìngrénjiànpínláiqīnshū
 • jiǔzhōngzhēnjūnzicáishàngfēnmíngzhàng
 • chūjiāchūchéngyǒu
 • jīnqiānliǎngmíngjiějīngshū
 • yǎngjiàoyǎngyǎngjiàoyǎngzhū
 • yǒutiángēngcānglǐnyǒushūsūn
 • cānglǐnsuìyuèsūnshū
 • tīngjūnhuàshèngshíniánshū
 • réntōngjīnniújīn
 • mángmánghǎirénshùnánérshìzhàngfubáijiǔniàngchéngyuánhàohuángjīnsànjìnwéishīshū
 • jiùrénmìngshèngzào
 • chéngménshīhuǒyāngchí
 • tíngqiánshēngruìcǎohàoshì
 • qiúshēngguìxiàgōng
 • bǎiniánchéngzhīdànbàizhīyǒu
 • rénxīntiěguān
 • shànhuàèhuàyǒu
 • shuǐzhìqīngrénzhìchá
 • zhīzhějiǎnbànshěngzhěquán
 • zàijiāyóuchūjiàcóng
 • chīrénwèixiánjìng
 • shìfēizhōngyǒutīngrán
 • zhúmáoshèfēngguānghǎodàoyuànsēngtángzhōng
 • nìngzhèngérxiééryǒu
 • nìngxìnyǒuxìn
 • mìngyǒushízhōngyǒumìngshíqiǎngqiú
 • dàoyuànyíngxiānshūtángyǐnxiāng
 • tíngzāifèngzhúchíyǎnghuàlóng
 • jiéjiāoshèng
 • dànkànsānxiāngjiànchū
 • rénqíngshuǐfèngāoxiàshìshìyúnrènjuǎnshū
 • huìshuōshuōdōushìhuìshuō
 • dāohèndāoshāngrénzhǐ
 • qiúcáihènduōcáiduōhài
 • zhīchángzhōngshēn
 • zhīzhǐchángzhǐzhōngshēnchǐ
 • yǒushāngcáishāng
 • chāzhīháomiùqiān
 • ruòdēnggāobēiruòshèyuǎněr
 • sānérxíngzài
 • shǐ使kǒuqīnwéiqiúrénqiú
 • xiǎoshíshìxiōngzhǎngxiāng
 • cáishíyuànshēngyuàn
 • rénjiànbáitóuchēnjiànbáitóu
 • duōshǎoshàoniánwángdàobáitóu
 • qiángyǒuféngyǒuěr
 • hàoshìchūménèshìchuánqiān
 • zéishìxiǎorénzhìguòjūnzi
 • jūnziqióngxiǎorénqiónglàn
 • pínqióngzàiguìduōyōu
 • wèifǎnwèichóu
 • níngxiàngzhízhōngzhōngqiú
 • rényuǎnyǒujìnyōu
 • zhīzhěwèixīnyōuzhīzhěwèiqiú
 • qíngtiānkěnzhǐdàilíntóu
 • chéngshìshuōshuǐnánshōu
 • shìfēizhīwèiduōkāikǒufánnǎojiēyīnqiángchūtóu
 • rěnshízhīmiǎndebǎizhīyōu
 • jìnláixuéguīsuōtóushíqiěsuōtóu
 • zhāozhāogōngyōu
 • rénshēngshìcǎoshēngchūn
 • hēizhīqínxuézǎokànkànyòushìbáitóuwēng
 • yuèdàoshíguāngmíngshǎoréndàozhōngniánwànshìxiū
 • érsūnyǒuérsūnwèiérsūnzuòniú
 • rénshēngmǎnbǎichánghuái怀qiānsuìyōu
 • jīnzhāoyǒujiǔjīnzhāozuìmíngchóuláimíngyōu
 • féngxiǎnchùnánhuíshìdàotóuláiyóu
 • yàonéngjiǎbìngjiǔjiězhēnchóu
 • rénpínshuǐpíngliú
 • jiāyǒubǎijiāqiúxíngbǎiyōu
 • yǒuhuāfāngzhuójiǔyuèdēnglóu
 • sānbēitōngdàozuìjiěqiānchóu
 • shēnshānjìngcángměnghǎizhōngliú
 • shòuēnshēnchùxiāntuì退nóngshíbiàn便xiū
 • dàishìfēiláiěrcóngqiánēnàifǎnwèichóu
 • liúmíngyuèzàichóuchǔxiàjīngōu
 • xiūbiéyǒuchùliànqiǎntāntóu
 • shízhōngzàisānliúzhù
 • rěnráozhaotuì退
 • sānshíháoshíshíjiāngláixún
 • shēnglùnhúnrènshī
 • ēnshēnzhōngyǒubiézhòngfēn
 • rénshēngniǎotónglín宿xiànláishífēi
 • rénshànbèirénshànbèirén
 • rénhèngcáicǎoféi
 • rénèréntiānrénshànréntiān
 • shànèdàotóuzhōngyǒubàozhǐzhēngláizǎoláichí
 • huángshàngyǒuchéngqīngrényùnshí
 • chǒngānwēi
 • niànniànyǒulínxīnxīnchángguòqiáoshí
 • yīngxióngxíngxiǎndàoguìhuāzhī
 • rénqíngdàochūnguānghǎozhǐqiūláiyǒulěngshí
 • sòngjūnqiānzhōngbié
 • dànjiānglěngyǎnguānpángxièkànhéngxíngdàoshí
 • jiànshìshuōwènshìzhī
 • xiánshìxiūguǎnshìzǎoguī
 • jiǎduànrǎnjiùzhēnhóngbèipángrénshuōshìfēi
 • shànshìzuòèshìwèi
 • rénqiānjīn
 • lóngshēnglóngshēngér
 • lóngyóuqiǎnshuǐzāoxiāluòpíngyángbèiquǎn
 • shǒudēnglóngbǎngshíniánshēndàofènghuángchí
 • shíniánchuāngxiàrénwènchéngmíngtiānxiàzhī
 • jiǔzhàixúnchángxíngchùyǒurénshēngshílái
 • yǎngérdàilǎofáng
 • túngǒuzhìzhīchùshīshíshǔjiāzhīkǒu
 • chángjiāngyǒushídāngyǒushí
 • shíláifēngsòngténgwángyùnléihōngjiànbēi
 • ménxiūwènróngshìguānkànróngyánbiàn便zhī
 • guānqīngshūshòushénlíngmiàozhùféi
 • quèléitíngzhīquèlángzhīwēi
 • ráorénsuànzhīběnshūrénsuànzhī
 • hǎoyánnándeèshī
 • yánchūnánzhuī
 • dàohǎozhěshìzéidàoèzhěshìshī
 • féngxiáchénɡjiànshìcáirénxiànshī
 • sānréntónghángyǒushīyān;;shànzhěércóngzhīshànzhěérgǎizhī
 • shàozhuànglǎobēishāng
 • rényǒushànyuàntiānyòuzhī
 • zhǒngzhǒngdòudòu
 • tiānyǎnhuīhuīshūérlòu
 • jiànguānxiàngqiánzuòzàihòu
 • níngtiāndòutiānkǒu
 • tánglángchánzhīhuángquèzàihòu
 • qiújīnchóngchóngguìdànyuànérsūnxián
 • bǎishìyīnyuán
 • bǎishìxiūláitóngchuánqiānshìxiūláigòngzhěnmián
 • shārénwànsǔnsānqiān
 • shāngréndāo
 • féngchūnyóuzàirénliǎngzàishàonián
 • wèiwǎnxiāntóu宿míngzǎokàntiān
 • jiāngxiāngdǐngtóukānzǒugōnghóuhǎochēngchuán
 • rénláiniánqióngrényǎnqián
 • shìshàngruòyàorénqínghǎoshējiànqián
 • shēngyǒumìngguìzàitiān
 • shíyuányǒuhuǒnǎiyān
 • rénxuéshǐzhīdàoxuérán
 • xiàorénlǎozhōngháidàolǎo
 • dànnéngběnfènzhōngfánnǎo
 • jūnziàicáizhīyǒudào
 • zhēnàizhī
 • shànyǒushànbàoèyǒuèbào
 • shìbàoziwèidào
 • rénérxìnzhī
 • réndàohǎoqiānrénchuánbǎo
 • fánshìyāohǎowènsānlǎo
 • ruòzhēngxiǎobiàn便shīdào
 • niánniánfángfángdào
 • xuézhědàoxuézhěhāocǎo
 • yǐnjiǔshíyǐnjiǔgāochùqiěgāo
 • yīnfēngchuīhuǒyòngduō
 • yīnyǐnzěnjiàntāo
 • qiúdàochùrénqínghǎoyǐncóngjiǔjiàgāo
 • zhīshìshǎoshífánnǎoshǎoshírénduōchùshìfēiduō
 • shānshāngrénzhǐrénqíngliǎngmiàndāo
 • qiángzhōnggèngyǒuqiángzhōngshǒuèrényòngèrén
 • huìshǐ使zàijiāháofēngliúyòngzhuóduō
 • guāngyīnjiànyuèsuō
 • tiānshírén
 • huángjīnwèiwèiguìānzhíqiánduō
 • shìshàngwànbānjiēxiàpǐnliangwéiyǒushūgāo
 • shìjiānhǎoshūshuōjìntiānxiàmíngshānsēngzhànduō
 • wéishànzuìwèiènántáo
 • yángyǒuguìzhīēnyǒufǎnzhī
 • wèirénxiánxīnxián
 • yǐnèyángshànzhíliǎngduān
 • xiánhuòshǎoxiàoxīnkuān
 • duòzèngfǎn
 • fānzhīshuǐshōuzhīshínán
 • dànyǒu绿yángkānchǔchùyǒutòuchángān
 • jiànzhěxuézhěnán
 • jiāngróngbiàn便zuòděngxiánkàn
 • yòngxīnjiàobānbāncuòtuì退liangshìshìnán
 • dàobiéyǎngjiābān
 • cóngjiǎnshēcóngshējiǎnnán
 • zhīyīnshuōzhīyīntīngshìzhīyīntán
 • diǎnshíhuàwèijīnrénxīnyóuwèi
 • xìnlemàile
 • rénxiànxiànshèrénshè
 • shuírénàisūnxiánshuírénàiqiānzhōngnàixíngshìzhèbān
 • zhēnxīnkōngjiàoérsūnyǒuérsūn
 • rénquànrényǎngérénquànrénzào
 • dànxínghàoshìwènqiánchéng
 • xiáshuǐrénshēng
 • míngzhīshānyǒuxiàngshānxíng
 • xíngdàoshìwèichéng
 • rénquànshànzhōngmíng
 • qiánfāngduànjiǔlínlǎoshǐkànjīng
 • diǎncéngànchùdēng
 • wànshìquànrénxiūmánmèitóusānchǐyǒushénmíng
 • dàncúnfāngcùnliúsūngēng
 • mièquèxīntóuhuǒqiándēng
 • xīngxīngchángměngměngzuògōngqīng
 • zhòngxīnglǎnglǎngyuèmíng
 • xiōngxiānghàiyǒushēng
 • zuòxiǎozhēng
 • dānhuāhǎokōngzǎohuāsuīxiǎojiēshichéng
 • lǎoxiǎorénxīnmíng
 • suífēngēngchúshōushíbǎonuǎnxiècāngtiān
 • rěnqiěrěnnàiqiěnàirěnnàixiǎoshìchéng
 • xiānglùnchěngyīngxióngjiājiànjiàntuì退
 • xiánlìngguìèlìngbài
 • rényǒuqìngzhàomínxiánlài
 • rénlǎoxīnwèilǎorénqióngzhìqióng
 • rénqiānhǎohuābǎihóng
 • shārénshùqíngnánróng
 • zhàzhīxīnshòuyòngzhàpínnángǎijiùjiāfēng
 • zuòshàngchángmǎnbēizhōngjiǔkōng
 • lòugèngzāoliánxíngchuányòutóufēng
 • sǔnyīnluòtuòfāngchéngzhúwèibēnshǐhuàlóng
 • deshàoniánzhúkànkànyòushìbáitóuwēng
 • shēngdàozéichūpínqióng
 • tiānshàngzhòngxīngjiēgǒngběishìjiānshuǐcháodōng
 • jūnziānpíngrénzhīmìng
 • zhōngyáněrxíngliángyàokǒubìng
 • shùntiānzhěcúntiānzhěwáng
 • rénwéicáiniǎowèishíwáng
 • xiānghǎoqínshēnghuáng
 • yǒuérpínjiǔcháng
 • shànshòu寿lǎoèzǎowáng
 • shuǎngkǒushíduōpiānzuòyàokuàixīnshìguòkǒngshēngyāng
 • guìdìngyàoānběnfènpínqióngwǎngliang
 • huàshuǐfēngkōngzuòlàngxiùhuāsuīhǎowénxiāng
 • tāndòushīquèbànniánliángzhēngjiǎotúnfǎnshīzhǒuyáng
 • lóngguīwǎndòngyúnyóushī湿shèguòchūnshāncǎoxiāng
 • píngshēngzhǐhuìliàngrénduǎnhuítóuliàng
 • jiànshànjiànètàntāng
 • rénpínzhìduǎnshòumáocháng
 • jiāxīnrénwèizhīmáng
 • pínshìjiāngjīnzèngbìngyǒugāorénshuōyàofāng
 • chùláishuōshìguòxīnqīngliáng
 • qiūzhìmǎnshānduōxiùchūnláichǔhuāxiāng
 • fánrénmàoxiànghǎishuǐdǒuliáng
 • qīngqīngzhīshuǐwèisuǒfángzhīshìwèijiǔsuǒshāng
 • hāocǎozhīxiàhuòyǒulánxiāngmáozhīhuòyǒujiāngxiāng
 • xiànzhūménshēngè饿piǎoduōbáichūgōngqīng
 • zuìhòuqiánkūnzhōngyuècháng
 • wànshìjiēdìngshēngkòngbáikuài
 • qiānsòngháomáoqīngrénzhòng
 • rénchuánbǎirénchuánshí
 • shìshìmíngjìngqiánchéngàn
 • guāngyīnhuángjīnnánmǎishìguò
 • liángtiánwànqīngshíshēng
 • shàqiānjiānmiánchǐ
 • qiānjīngwàndiǎnxiàowèixiān
 • gōngménjiǔniútuōchū
 • ménkāiyǒuqiánjìnlái
 • cóngshēngpínyīnsuànlái
 • jiāzhōngcáiguāncóngchǔlái
 • wànshìyóurénjiàoshēngdōushìmìngānpái
 • xíngmànxíngqiánchéngzhǐyǒuduōshǎo
 • rénjiāntiānwénruòléiànshìkuīxīnshéndiàn
 • háozhīèquànrénzuòháozhīshànrénfāngbiàn便
 • kuīrénshìhuòráorénshì
 • tiānyǎnhuīhuībàoyìngshèn
 • shèngxiányánshénqīnguǐ
 • rényǒuxīnxīnyǒujiàn
 • kǒushuōshēnféngěrwénjiàn
 • yǎngjūnqiānyòngzàizhāo
 • guóqīngcáiguìjiāxiǎoérjiāo
 • dāohénèshāngrénhènxiāo
 • gōngdàoshìjiānwéibáiguìréntóushàngcéngráo
 • yǒuqiánkānchūzhònglǎnchūmén
 • wèiguānzuòxiāngzhēngxiān
 • miáocóngshùxiàngzhīfēn
 • érjiātuì退xiōngérjiāfēn
 • guóyǒumínyǒuyuē
 • xìngshēngtàipíngshìkǒngféngniánlǎoduōshí
 • guóluànliángjiàngjiāpínxián
 • chítángshuǐfánghàntiánqíngēngyǎngjiā
 • gēnshēnfēngyáodòngshùzhèngchóuyuèyǐngxié
 • fèngquànjūnzishǒuzhīchéngshìwànshī