国学宝典
当前位置:汉程网 >国学 >专题 >国学启蒙 >弟子规
弟子规

弟子规李毓秀 著

《弟子规》与《三字经》、《百家姓》、《千字文》、《声律启蒙》等,均被列为中华传统蒙学经典。《弟子规》为清代李毓秀所作,是依据孔子教诲而编成的生活规范,核心思想是儒家的孝悌仁爱。 《弟子规》以三字一句,两句一韵的形式进行论述,阐释了“弟子”(圣贤弟子)在家、在外、待人接物、为人处世、求学等方面应具备...

 • 收藏
 • 分享

《弟子规》

 • guīshèngrénxùnshǒuxiàojǐnxìn
 • fànàizhòngérqīnrényǒuxuéwén
 • yīnghuǎnmìngxínglǎn
 • jiàojìngtīngshùnchéng
 • dōngwēnxiàqìngchénshěnghūndìng
 • chūgàofǎnmiànyǒuchángbiàn
 • shìsuīxiǎoshànwèigǒushànwèidàokuī
 • suīxiǎocánggǒucángqīnxīnshāng
 • qīnsuǒhǎowèiqīnsuǒèjǐnwèi
 • shēnyǒushāngqīnyōuyǒushāngqīnxiū
 • qīnàixiàonánqīnzēngxiàofāngxián
 • qīnyǒuguòjiànshǐ使gèngróushēng
 • jiànyuèjiànhàosuíyuàn
 • qīnyǒuyàoxiānchángzhòushìchuáng
 • sàngsānniánchángbēiyānchǔbiànjiǔròujué
 • sàngjìnjìnchéngshìzhěshìshēng
 • xiōngdàoyǒudàogōngxiōngxiàozàizhōng
 • cáiqīngyuànshēngyánrěnfèn忿mǐn
 • huòyǐnshíhuòzuòzǒuzhǎngzhěxiānyòuzhěhòu
 • chángréndàijiàorénzàidào
 • chēngzūnchángmíngduìzūnchángxiànnéng
 • chángchángyántuì退gōng
 • xiàchéngxiàchēguòyóudàibǎi
 • zhǎngzhěyòuzuòzhǎngzhězuòmìngnǎizuò
 • zūnchángqiánshēngyàowénquèfēi
 • jìntuì退chíwènduìshì
 • shìzhūshìshìzhūxiōngshìxiōng
 • cháozǎomiánchílǎozhìshí
 • chénguànjiānshùkǒubiàn便niàohuízhéjìngshǒu
 • guànzhèngniǔjiéjǐnqiē
 • zhìguànyǒudìngwèiluàndùnzhìhuì
 • guìjiéguìhuáshàngxúnfènxiàchēngjiā
 • duìyǐnshíjiǎnshíshìguò
 • niánfāngshǎoyǐnjiǔyǐnjiǔzuìzuìwèichǒu
 • cóngróngduānzhèngshēnyuánbàigōngjìng
 • jiànyáo
 • huǎnjiēliányǒushēngkuānzhuǎnwānchùléng
 • zhízhíyíngshìyǒurén
 • shìmángmángduōcuòwèinánqīnglüè
 • dòunàochǎngjuéjìnxiéshìjuéwèn
 • jiāngménwènshúcúnjiāngshàngtángshēngyáng
 • rénwènshuíduìmíngfēnmíng
 • yòngrénmíngqiútǎngwènwèitōu
 • jièrénshíháihòuyǒujiènán
 • fánchūyánxìnwèixiānzhàwàngyān
 • huàshuōduōshǎowéishìnìngqiǎo
 • jiānqiǎohuìshìjǐngqiējièzhī
 • jiànwèizhēnqīngyánzhīwèideqīngchuán
 • shìfēiqīngnuògǒuqīngnuòjìntuì退cuò
 • fándàozhòngqiěshū
 • shuōchángshuōduǎnguānxiánguǎn
 • jiànrénshànzòngyuǎnjiàn
 • jiànrénènèixǐngyǒugǎijiājǐng
 • wéixuéwéicáiréndāng
 • ruòfuruòyǐnshírénshēng
 • wénguòwénsǔnyǒuláiyǒuquè
 • wénkǒngwénguòxīnzhíliàngshìjiànxiàngqīn
 • xīnfēimíngwèicuòyǒuxīnfēimíngwèiè
 • guònénggǎiguītǎngyǎnshìzēng
 • fánshìrénjiēàitiāntóngtóngzài
 • xínggāozhěmínggāorénsuǒzhòngfēimàogāo
 • cáizhěwàngrénsuǒfēiyán
 • yǒunéngrénsuǒnéngqīng
 • chǎnjiāopínyànxīn
 • rénxiánshìjiǎorénānhuàrǎo
 • rényǒuduǎnqièjiērényǒuqièshuō
 • dàorénshànshìshànrénzhīzhīmiǎn
 • yángrénèshìèzhīshènhuòqiězuò
 • shànxiāngquànjiējiànguòguīdàoliǎngkuī
 • fánguìfēnxiǎoduōshǎo
 • jiāngjiārénxiānwèn
 • ēnbàoyuànwàngbàoyuànduǎnbàoēncháng
 • dàishēnguìduānsuīguìduānérkuān
 • shìrénxīnránrénfāngyán
 • tóngshìrénlèiliúzhòngrénzhě
 • guǒrénzhěrénduōwèiyánhuìmèi
 • néngqīnrénxiànhǎojìnguòshǎo
 • qīnrénxiànhàixiǎorénjìnbǎishìhuài
 • xíngdànxuéwénchánghuáchéngrén
 • dànxíngxuéwénrènjiànmèizhēn
 • shūyǒusāndàoxīnyǎnkǒuxìnjiēyào
 • fāngwèizhōng
 • kuānwéixiànjǐnyònggōnggōngdàozhìsāitōng
 • xīnyǒusuízhájiùrénwènqiúquè
 • fángshìqīngqiángjìngànjiéyànzhèng
 • piānxīnduānjìngxīnxiānbìng
 • lièdiǎnyǒudìngchùkànhuányuánchù
 • suīyǒujuǎnshùyǒuquēhuàijiùzhī
 • fēishèngshūpíngshìcōngmínghuàixīnzhì
 • bàoshèngxiánxùnzhì