国学宝典
当前位置:汉程网 >国学 >专题 >国学启蒙 >弟子规
弟子规

弟子规李毓秀 著

《弟子规》与《三字经》、《百家姓》、《千字文》、《声律启蒙》等,均被列为中华传统蒙学经典。《弟子规》为清代李毓秀所作,是依据孔子教诲而编成的生活规范,核心思想是儒家的孝悌仁爱。 《弟子规》以三字一句,两句一韵的形式进行论述,阐释了“弟子”(圣贤弟子)在家、在外、待人接物、为人处世、求学等方面应具备的礼仪与规范。儿童通过诵读《弟子规》可获得道德理论方面的知识,明白人生的道理,对道德产生初步的了解,从而达到道德认识的启蒙作用。

 • 收藏
 • 分享

《弟子规》

 • guīshèngrénxùnshǒuxiàojǐnxìn
 • fànàizhòngérqīnrényǒuxuéwén
 • yīnghuǎnmìngxínglǎn
 • jiàojìngtīngshùnchéng
 • dōngwēnxiàqìngchénxǐnghūndìng
 • chūgàofǎnmiànyǒuchángbiàn
 • shìsuīxiǎoshànwéigǒushànwéidàokuī
 • suīxiǎocánggǒucángqīnxīnshāng
 • qīnsuǒhàowèiqīnsuǒjǐnwèi
 • shēnyǒushāngqīnyōuyǒushāngqīnxiū
 • qīnàixiàonánqīnzēngxiàofāngxián
 • qīnyǒuguòjiànshǐ使gēngróushēng
 • jiànyuèjiànháosuíyuàn
 • qīnyǒuyàoxiānchángzhòushìchuáng
 • sāngsānniánchángbēichùbiànjiǔròujué
 • sāngjìnjìnchéngshìzhěshìshēng
 • xiōngdàoyǒudàogōngxiōngxiàozàizhōng
 • cáiqīngyuànshēngyánrěnfèn忿mǐn
 • huòyǐnshíhuòzuòzǒuzhǎngzhěxiānyòuzhěhòu
 • zhǎngréndàijiàorénzàidào
 • chēngzūnzhǎngmíngduìzūnzhǎngxiànnéng
 • zhǎngzhǎngyántuì退gōng
 • xiàchéngxiàchēguòyóudàibǎi
 • zhǎngzhěyòuzuòzhǎngzhězuòmìngnǎizuò
 • zūnzhǎngqiánshēngyàowénquèfēi
 • jìntuì退chíwènduìshì
 • shìzhūshìshìzhūxiōngshìxiōng
 • zhāozǎomiánchílǎozhìshí
 • chénguànjiānshùkǒubiàn便niàohuízhéjìngshǒu
 • guànzhèngniǔjiéjǐnqiè
 • zhìguànyǒudìngwèiluàndùnzhìhuì
 • guìjiéguìhuáshàngxúnfènxiàchènjiā
 • duìyǐnshíjiǎnshíshìguò
 • niánfāngshàoyǐnjiǔyǐnjiǔzuìzuìwéichǒu
 • cóngróngduānzhèngshēnyuánbàigōngjìng
 • jiànyáo
 • huǎnjiēliányǒushēngkuānzhuǎnwānchùléng
 • zhízhíyíngshìyǒurén
 • shìmángmángduōcuòwèinánqīnglüè
 • dòunàochǎngjuéjìnxiéshìjuéwèn
 • jiāngménwènshúcúnjiāngshàngtángshēngyáng
 • rénwènshuíduìmíngfēnmíng
 • yòngrénmíngqiútǎngwènwéitōu
 • jièrénshíhuánhòuyǒujiènán
 • fánchūyánxìnwéixiānzhàwàngyān
 • huàshuōduōshǎowéishìnìngqiǎo
 • jiānqiǎohuìshìjǐngqièjièzhī
 • jiànwèizhēnqīngyánzhīwèiqīngchuán
 • shìfēiqīngnuògǒuqīngnuòjìntuì退cuò
 • fándàozhòngqiěshūhu
 • shuōchángshuōduǎnguānxiánguǎn
 • jiànrénshànzòngyuǎnjiàn
 • jiànrénènèixǐngyǒugǎijiājǐng
 • wéixuéwéicáiréndāng
 • ruòfuruòyǐnshírénshēng
 • wénguòwénsǔnyǒuláiyǒuquè
 • wénkǒngwénguòxīnzhíliàngshìjiànxiāngqīn
 • xīnfēimíngwèicuòyǒuxīnfēimíngwèiè
 • guònénggǎiguītǎngyǎnshìzēng
 • fánshìrénjiēàitiāntóngtóngzài
 • xínggāozhěmínggāorénsuǒzhòngfēimàogāo
 • cáizhěwàngrénsuǒfēiyán
 • yǒunéngrénsuǒnéngqīng
 • chǎnjiāopínyànxīn
 • rénxiánshìjiǎorénānhuàrǎo
 • rényǒuduǎnqièjiērényǒuqièshuō
 • dàorénshànshìshànrénzhīzhīmiǎn
 • yángrénèshìèzhīshènhuòqiězuò
 • shànxiāngquànjiējiànguòguīdàoliǎngkuī
 • fánguìfēnxiǎoduōshǎo
 • jiāngjiārénxiānwèn
 • ēnbàoyuànwàngbàoyuànduǎnbàoēncháng
 • dàishēnguìduānsuīguìduānérkuān
 • shìrénxīnránrénfāngyán
 • tóngshìrénlèiliúzhòngrénzhě
 • guǒrénzhěrénduōwèiyánhuìmèi
 • néngqīnrénxiànhǎojìnguòshǎo
 • qīnrénxiànhàixiǎorénjìnbǎishìhuài
 • xíngdànxuéwénchánghuáchéngrén
 • dànxíngxuéwénrènjiànmèizhēn
 • shūyǒusāndàoxīnyǎnkǒuxìnjiēyào
 • fāngwèizhōng
 • kuānwéixiànjǐnyònggōnggōngdàozhìtōng
 • xīnyǒusuízhájiùrénwènqiúquè
 • fángshìqīngqiángjìngànjiéyànzhèng
 • piānxīnduānjìngxīnxiānbìng
 • lièdiǎnyǒudìngchùkànhuányuánchù
 • suīyǒujuǎnshùyǒuquēhuàijiùzhī
 • fēishèngshūbǐngshìcōngmínghuàixīnzhì
 • bàoshèngxiánxùnzhì