国学宝典
当前位置:汉程网 >国学 >专题 >国学启蒙 >三字经
三字经

三字经王应麟 著

《三字经》与《百家姓》、《千字文》并称为三大国学启蒙读物。《三字经》三字一句,朗朗上口,短小精悍,通俗易懂。以“人之初,性本善”起篇,叙述了三纲五常十义,五谷六畜七情,四书六经诸子,历史朝代更迭,最后以著名事例作结。通篇涵盖了中国传统文化文学、历史、天文、地理等知识,宣扬了传统伦理思想,如“仁、义、诚、敬、孝”。

 • 收藏
 • 分享

《三字经》

 • rénzhīchūxìngběnshànxìngxiāngjìnxiāngyuǎn
 • gǒujiàoxìngnǎiqiānjiàozhīdàoguìzhuān
 • mènglínchǔxuéduànzhù
 • dòuyānshānyǒufāngjiāomíngyáng
 • yǎngjiàozhīguòjiàoyánshīzhīduò
 • xuéfēisuǒyòuxuélǎowéi
 • zhuóchéngrénxuézhī
 • wéirénfāngshàoshíqīnshīyǒu
 • xiāngjiǔlíngnéngwēnxiàoqīnsuǒdāngzhí
 • róngsuìnéngràngzhǎngxiānzhī
 • shǒuxiàojiànwénzhīmǒushùshímǒuwén
 • érshíshíérbǎibǎiérqiānqiānérwàn
 • sāncáizhětiānrénsānguāngzhěyuèxīng
 • sāngāngzhějūnchénqīnshùn
 • yuēchūnxiàyuēqiūdōngshíyùnqióng
 • yuēnánběiyuē西dōngfāngyìngzhōng
 • yuēshuǐhuǒjīnxíngběnshù
 • shígānzhějiǎzhìguǐshíèrzhīzhìhài
 • yuēhuángdàosuǒchányuēchìdàodāngzhōngquán
 • chìdàoxiàwēnnuǎnzhōnghuázàidōngběi
 • hánjūnshuānggǎiyòugāoyuánzuǒhǎi
 • yuējiāngyuēhuáishuǐzhī
 • yuēdàihuàsōnghénghéngyuèshānzhīmíng
 • jiǔzhōujīngǎizhìchēngxíngshěngsānshí
 • yuēshìnóngyuēgōngshāngmínguózhīliáng
 • yuērénzhìxìnchángróngwěn
 • suǒshēngyǒucǎozhíbiànshuǐ
 • yǒuchóngyǒuniǎoshòudòngnéngfēizǒu
 • dàoliángshūmàishǔliùrénsuǒshí
 • niúyángquǎnshǐliùchùrénsuǒ
 • yuēyuēāiàiqíng
 • qīngchìhuánghēibáisuǒshí
 • suāngānxīnxiánwèikǒusuǒhán
 • shānjiāoxiāngxīngxiǔxiùsuǒxiù
 • páoshíjīnzhúnǎiyīn
 • yuēpíngshǎngyuēshēngtiáoxié
 • gāozēngérshēnshēnérérsūn
 • sūnzhìxuánzēngnǎijiǔrénzhīlún
 • ēncóngxiōngyǒugōng
 • zhǎngyòuyǒupéngjūnjìngchénzhōng
 • shírénsuǒtóngngshīwéibèi
 • zhǎnshuāixiǎogōngzhìzhōng
 • yuèshèshūshùliùjīn
 • wéishūxuéréngòngzūnshíjiǎngshuōwén
 • yǒuwénxiǎozhuàncǎoluàn
 • ruòguǎng广xuéfándànlüèshuōnéngzhīyuán
 • fánxùnméngjiǎngjiūxiángxùnmíngdòu
 • wéixuézhěyǒuchūxiǎoxuézhōngzhìshū
 • lúnzhěèrshípiānqúnshànyán
 • mèngzhěpiānzhǐjiǎngdàoshuōrén
 • zuòzhōngyōngnǎikǒngzhōngpiānyōng
 • zuòxuénǎizēngxiūzhìpíngzhì
 • zhōngshūshúxiàojīngtōngliùjīngshǐ
 • shīshūchūnqiūhàoliùjīngdāngjiǎngqiú
 • yǒuliánshānyǒuguīcángyǒuzhōusānxiáng
 • yǒudiǎnyǒuxùngàoyǒushìmìngshūzhīào
 • zhōugōngzuòzhōuzhùliùguāncúnzhì
 • xiǎodàizhùshùshèngyányuèbèi
 • yǒuguófēngyǒusònghàoshīdāngfěngyǒng
 • shīwángchūnqiūzuòbāobiǎnbiéshànè
 • sānzhuànzhěyǒugōngyángyǒuzuǒshìyǒuliáng
 • ěrzhěshànbiànyánqiújīngxùnxiān
 • shèngzhùxiānxiánzhuànzhùshūbèishísānjīng
 • zuǒzhuànwàiyǒuguóqúnjīngshùshí
 • jīngmíngfāngcuōyàoshì
 • zhěyǒuxúnyángwénzhōnglǎozhuāng
 • jīngtōngzhūshǐkǎoshìzhīzhōngshǐ
 • nóngzhìhuánghàosānhuángzàishàngshì
 • tángyǒuhàoèrxiāngxùnchēngshèngshì
 • xiàyǒushāngyǒutāngzhōuwénchēngsānwáng
 • xiàchuánjiātiānxiàbǎizǎiqiānxiàshè
 • tāngxiàguóhàoshāngliùbǎizǎizhìzhòuwáng
 • zhōuwángshǐzhūzhòubǎizǎizuìchángjiǔ
 • zhōugòngshǐniánxuānyōusuìdōngqiān
 • zhōudàoshuāiwánggāngzhuìchěnggānshàngyóushuì
 • shǐchūnqiūzhōngzhànguóqiángxióngchū
 • yíngqínshìshǐjiānbìngchuánèrshìchǔhànzhēng
 • gāoxīnghànjiànzhìxiàopíngwángmǎngcuàn
 • guāngxīngwéidōnghànbǎiniánzhōngxiàn
 • wèishǔzhēnghàndǐnghàosānguóliǎngjìn
 • sòngliángchénchéngwéináncháojīnlíng
 • běiyuánwèifēndōng西wénzhōuxīnggāo
 • tánggāoshīchúsuíluànchuàngguó
 • èrshíchuánsānbǎizǎiliángmièzhīguónǎigǎi
 • liángtángjìnhànzhōuchēngdàijiēyǒuyóu
 • zhàosòngxīngshòuzhōushànshíchuánnánběihùn
 • liáojīnjiēchēngyuánmièjīnjuésòngshì
 • guǎng广chāoqiándàijiǔshíniánguózuòfèi
 • dàichéngqiānyānjīngshíliùshìzhìchóngzhēn
 • quányānkòulínchuǎngchūshénfén
 • qīngshìyīngjǐngmìngjìngfāngdìng
 • yóukāngyōngqiánjiāmínānzhìkuā
 • dàoxiánjiānbiànluànshǐyīngrǎo
 • tóngguānghòuxuāntǒngruòchuánjiǔmǎnqīng
 • mìngxīngfèizhìxiànjiànmínguó
 • jīnshǐquánzàizǎizhìluànzhīxīngshuāi
 • shǐsuīfányǒushǐhànshūèr
 • hòuhànsānguózhìjiānzhèngjīngcāntōngjiàn
 • shǐzhěkǎoshítōngjīnruòqīn
 • kǒuérsòngxīnérwéizhāo
 • zhòngshīxiàngtuóshèngxiánshàngqínxué
 • zhàozhōnglìnglùnshìxuéqiěqín
 • biānxuēzhújiǎnshūqiězhīmiǎn
 • tóuxuánliángzhuījiàoqín
 • nángyíngyìngxuějiāsuīpínxuéchuò
 • xīnguàjiǎoshēnsuīláoyóuzhuó
 • lǎoquánèrshíshǐfènshū
 • lǎoyóuhuǐchíěrxiǎoshēngzǎo
 • ruòliánghàoshíèrduìtíngkuíduōshì
 • chéngzhòngchēngěrxiǎoshēngzhì
 • yíngsuìnéngyǒngshīsuìnéng
 • yǐngrénchēngěryòuxuédāngxiàozhī
 • càiwénnéngbiànqínxièdàoyùnnéngyǒngyín
 • qiěcōngmǐněrnándāngjǐng
 • tángliúyànfāngsuìshéntóngzuòzhèng
 • suīyòushēnshìyǒuwéizhěruòshì
 • quǎnshǒuchéngǒuxuéwéirén
 • cánfēngniàngrénxué
 • yòuzhuàngzhìshēnshàngkuāngguóxiàmín
 • yángmíngshēngxiǎnguāngqiánhòu
 • rénjīnmǎnyíngjiàowéijīng
 • qínyǒugōngjièzhīzāimiǎn